Тэжээхүйн Болон Зурхайн Ухааны Шүтэн Барилдлагын Асуудал


Ө.Хүрэлтогтох
Салбар: Нийгэм
Улсын дугаар: 2149
Хамгаалсан он: 2007

Энэхүү бүтээл нь удиртгал, хоёр бүлэг, зурган зүйл, дүгнэлт, ном зүй, хавсралт, цахим тооцоолол, программ хангамж бүхий 120 хуудас бичвэр, 51 хүснэгт, 7 зураг, 4 графикаас бүрдэж байна. Тэжээхүйн болон зурхайн ухааны шүтэн барилдлагыг буддын гүн ухааны махабодын онолоор тайлах оролдлого хийсэн. Бодгалийн эерэг, сөрөг гол үзүүлэлтүүдтйг таван махабодоос нь хамааруулан тодотгож гаргасан. Монголын нэрт эрдэмтэн Цахар гэвш Лувсанцүлтимийн туурвисан Харгай модны шинжлэл тодотгогч толь хэмээгч оршвой хэмээх сурвалж бичгийг судалгааны эргэлтэнд анхлан оруулж ирсэн. Зурхайн тооцооллын нүсэр хөдөлмөрийг хөнгөвчилж, оричн үеийн цахим тооцоолуурын Excel программ дээр боловсруулалт хийж аргачлалыг гаргасан.

Та энэхүү диссертацийг Шинжлэх ухаан технологийн сангийн номын санд ирж уншиж болно. Хаяг: МТҮПаркийн 325 тоот Утас:312642