Монголчуудын Соёлын Өв


Монголчуудын соёлын өв:Улаанбаатар, Санк-петербург хот дахь гар бичмэл ба архивын баримтын баримтын цуглуулга:Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор 2013 оны 4 дүгээрсарын 19-20-нд Санк-петербургт зохион байгуулсан Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүд. / Ред. С. Чулуун. -УБ., 2014. -244х.:Зур. -(МУ-ын ШУА Түүхийн хүрээлэн, Оросын ШУА Дорно дахины гар бичмэлийн хүрээлэн). -ISBN 978-99973-0-233-5.

Энэхүү номонд МУ-ын ШУА Түүхийн хүрээлэн, Оросын ШУА Дорно дахины гар бичмэлийн хүрээлэнтэй хамтран Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор 2013 оны 4 дүгээр чсарын 19-20-нд Санк-петербургт зохион байгуулсан Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийг 2014 онд хэвлүүлжээ. Уг номонд 22 эрдэмтэний эрдэм шинжилгээний илтгэл орсон байгаа болно.

4-210x300