Түвд,монгол Хэл Бичиг,сурвалжийн Харьцуулсан Судалгаа


Удирдагч: Э.Пүрэвжав
Салбар: Нийгэм
Улсын дугаар: 201300051
Тайлангийн төрөл: Сэдэвт ажил
Хугацаа: 2011 – 2013
Түлхүүр үгс: Төвд судлал, бар хэвлэл, Заяын санъиг, Тодорхой толь, Мяларайба, буман дуулал, төвд бүртгэл, Ногоон дара эх
Энэхүү сэдэвт ажлыг 5 дэд сэдвийн хүрээнд хийж гүйцэтгэлээ

1. “Монгол модон барын ном хэвлэлийн тойм” сэдэвт ажлыг Р.Отгонбаатар.
2. “Мяларайбын буман дуулал”-ын түүвэр нэрийн харьцуулсан судалгаа” дэд сэдвийг Б.Няммягмар
3. “Заяын Санъиг”-ийн төвд, монгол эх бичгийн харьцуулсан шинжилгээ” дэд сэдвийг П.Ням-Очир
4. ХХ зууны эхэн үеийн төвд, монгол хэлт утга зохиолын эх бичгийн судалгаа (Шаврон Данзангийн бүтээлийн жишээн дээр) дэд сэдвийг Г.Ням-Очир.
5. “Хэл зохиолын хүрээлэнд хадгалагдан буй төвд номын бүртгэл”-ийг Д.Сумъяа, Г.Мөнхзаяа, П.Ням-Очир нар хийж гүйцэтгэлээ.
Үр дүн
1. “Монгол модон барын ном хэвлэлийн тойм” (10 х.х.)
2. “Мяларайбын буман дууллын аман судрын орчуулга ба түүвэр нэрсийн харьцуулсан судалгаа” (9 х.х.)
3. “Шавран Данзангийн зохиол бүтээлүүд” (8 х.х.)
4. “Заяын санъигийн түвд, монгол эх бичгийн харьцуулсан шинжилгээ 10х.х.)