Monthly Archives: December 2014


Тэжээхүйн Болон Зурхайн Ухааны Шүтэн Барилдлагын Асуудал

Ө.Хүрэлтогтох Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2149 Хамгаалсан он: 2007 Энэхүү бүтээл нь удиртгал, хоёр бүлэг, зурган зүйл, дүгнэлт, ном зүй, хавсралт, цахим тооцоолол, программ хангамж бүхий 120 хуудас бичвэр, 51 хүснэгт, 7 зураг, 4 графикаас бүрдэж байна. Тэжээхүйн болон зурхайн ухааны шүтэн барилдлагыг буддын гүн ухааны махабодын онолоор тайлах оролдлого хийсэн. Бодгалийн эерэг, сөрөг гол […]


Монголчуудын Байгаль Хамгаалах Уламжлалт Арга Ухаан

У.Эрдэнэтуяа Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2153 Хамгаалсан он: 2007 Уг ажил нь удиртгал, 3 бүлэг, 6 зүйл, дүгнэлт, ном зүй гэсэн бүтэц бүхий 147 хуудас болно.Энэхүү судалгааны ажлаараа ахуй амьдралын хэв заншил, хорио цээр, тахилга шүтлэгийн ёс, ардын аман зохиол, аман яриа, хууль цааз зэрэгт тулгуурлан монголчуудын байгальтайгаа зохицож, хамгаалж ирсэн арга ухааны уламжлалыг судлан […]


Лигдэнхутагт Хааны Намтар, Нийгэм Улс Төрийн Үйл Ажиллагаа

Ц.Энхээ Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2276 Хамгаалсан он: 2008 Ерөнхий үндэслэл, гурван бүлэг, зургаан зүйл, дүгнэлт, хавсралт, ном зүй гэсэн бүтэцтэй 152 тал нүүр бүхий зохиол болно. Лигдэн хааны намтар, үйл ажиллагааг нэгтгэн судалсны дүнд XVII зууны эхэн үеийн Монголын нийгэм, улс төр, шашин, соёлын төлөв байдал хийгээд Монголын сүүлчийн их хааны нийгэм, улс төрийн […]