Author Archives : subud


Vi-X Зууны Монгол Аймгууд (Түүх-Угсаа Гарвалын Шинжилгээ)

Б.Батсүрэн Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2782 Хамгаалсан он: 2012 Түүхийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг горилсон «VI-X зууны монгол аймгууд (түүх-угсаа гарвалын шинжилгээ)» сэдэвт ажилд Жоужаний хаант улс мөхсний дараа Төв Ази, Монгол нутагт болж өнгөрсөн түүх-угсаатны үйл явцын зарим асуудлыг тусгахыг оролдсон юм. Зэрэг горилсон бүтээлийн нэгдүгээр бүлэгт дундад эртний монголчуудын түүхийн судалгааны хэдэн сэдвийг […]


Монгол Улсын Тувачууд (Түүх-Угсаатны Зүйн Судалгаа)

Б.Баатархүү Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2783 Хамгаалсан он: 2012 Түүхийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг горилсон «Монгол улсын тувачууд (түүх-угсаатны зүйн судалгаа)» сэдэвт ажилд Монгол угсаатны, тэр дундаа Ойрад монголчуудын нэгэн салшгүй хэсэг болох Алтайн тувачуудын угсаа түүх, уламжлалт ахуй, соёлын талаар түүхэн сурвалж, судалгааны зохиол, угсаатны зүйн хээрийн шинжилгээнд тулгуурлан хөндсөн. Эхний бүлэгт тувачуудын өвөг […]


Монгол Хэлний Сүү Цагаан Идээтэй Холбоотой Үг Хэллэгийн Бүтэц, Утга, Орчуулгын Судалгаа

Ж.Ганцэцэг Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2808 Хамгаалсан он: 2012 Монгол малчдын зан үйл, онцлогийг хадгалан дамжуулах гол хэрэглүүр, үндэсний онцлог үгт тооцогдож буй монгол хэлний сүү цагаан идээтэй холбоотой үг хэллэгийг утга, бүтцийн талаас судалж, англи хэлээр орчуулахад тохиолддог асуудлыг хэл шинжлэл, орчуулгыг онолын үүднээс тайлбарласан болно. Энэхүү зохиолын гол зорилго нь сүү, цагаан идээтэй […]


Монгол Үндэсний Хувцас Хийх Уламжлалт Технологийн Сургалтын Арга Зүйн Судалгаа

О.Өнөрмаа Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2811 Хамгаалсан он: 2012 Дээлний үүсэл, түүхэн хөгжил, эсгэх, оёх аргуудыг судлан гар оёдлуудын хатгалтын хэмжээ дээлний загваруудаас хүүхдийн баривчинд уламжлагдсан байдлыг тодруусан, 12 төрлийн баривчны төрлийг судласан. Ерөнхий боловсролын суурь, бүрэн дунд сургуулийн ахлах ангийн суралцагчдад эсгүүр оёдлын сонгон суралцах хичээлээр “баривч оёх” нэгж хичээлийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулан туршин […]


Монгол Хэлний Тогтвортой Нэгжийг Танин Мэдэхүйн Хэлшинжлэлийн Талаас Судалсан Нь. (Монгол Ардын “Ертөнцийн Гурав”-Ын Жишээн Дээр)

С.Энхжаргал Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2852 Хамгаалсан он: 2012 Аливаа хэлний тогтвортой хэллэгт тухайн хэлээр хэлэлцэгчдийн ертөнцийг үзэх үзэл, ертөнцийг танин мэдсэн мэдлэг ухааны баримт хадгалагдаж байдаг хэмээх үндэслэлээр монгол ардын ертөнцийн гурвыг монголчуудын хэл-соёл-сэтгэлгээний баримт болох тухайд танин мэдэхүйн хэл шинжлэлийн онолын хүрээнд судлав. Танин мэдэхүйн хэлшинжлэлийн хүрээнд ертөнцийн дүр зураг, багц мэдлэг буюу […]


Монголчуудын Гэрлэх Ёслолын Уламжлал Шинэчлэлийн Асуудал

Х.Оюунчимэг Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2951 Хамгаалсан он: 2012 Гэрлэх ёслолын соёл-түүхийн эх сурвалж, түүний нийгэм, соёлын хувьсал өөрчлөлтийн учир шалтгааныг хүн төрөлхтний хөгжлийн уг үндэс дотроос нээн харж тайлбарлах боломжтой тул асуудллыг хэрэг дээрээ уламжлал, шинэчлэлийн солибцол дээр судлах нь нэн чухал болно. Тэрээр гэр бүлийн харилцааны хэсэг төдийгүй түүний оршихуйн үндэс болдог тул […]


Монголын Баруун Бүс Нутгийн Хүн Амын Шашин Шүтлэгийн Төлөв Байдлын Талаарх Нийгмийн Философи Шинжилгээ

Ц.Пүрэвсүрэн Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2822 Хамгаалсан он: 2013 XX зууны 90-ээд он хүртэлх хугацаанд шашны тухай асуудал манай орны нийгэм судлаачдын бүтээлд гол төлөв түүхчилсэн ба шүүмжлэлт талаасаа судлагдаж ирсэн. Харин тусгайлан судалгааны объект болох хувьдаа харьцангуй бага судлагдсан гэж хэлэх үндэстэй. Тэр үед шашны түүх, үзэл онолыг атеист байр сууринаас авч үздэг байсан […]


“Субашид”-Ын Монгол Орчуулгуудын Үгийн Сангийн Судалгаа

О.Дэмчигмаа Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2829 Хамгаалсан он: 2013 “Субашид”-ын төвд монгол эхүүдийг тулган харгуулж, зургаан монгол орчуулгыг үгийн сангийн бүрэлдэхүүний тухайд цуваа цагийн үүднээс харьцуулан судлахын зэрэгцээ орчуулгын үгийн сангийн хувиргалын асуудал, түүнчлэн оноосон нэр, илт өгүүлэх нэр, ургамал амьтны нэр зэрэг үндэсний онцлог үгийг орчуулгын онол, үгийн сангийн талаас судлав. Чингэхдээ нэг сэдэвт […]


Xix Зууны Уламжлалт Монгол Хэлшинжлэлийн Сэтгэлгээний Хөгжил

Г.Энхтуул Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2913 Хамгаалсан он: 2013 монгол хэлзүйчдийн тууривсан хэлзүйн бичгүүдийн оргил үе болсон XIX зууны бүтээл тууривлуудын сурвалжийг судалсны үндсэн дээр: 1. Монгол хэлний авиа зүйн тогтолцоог ангилсан туршлагыг бүтцийн үүднээс задлан тайлбарласан. 2. Авианы болон хэлзүйн бүтцийг тогтоосон туршлагыг орчин үеийн хэлшинжлэлийн үүднээс судлан шинжилсэн. 3. Уламжлалт хэлшижлэлийн нэр томъёоны […]


Монгол Хэлний Орон Цагийн Харьцааны Нэрийн Утга, Бүтцийн Онцлог

Ч.Бямбаханд Салбар: Нийгэм Улсын дугаар: 2914 Хамгаалсан он: 2013 Монгол хэл судлалын баялаг уламжлалд, орон цагийн харьцааны нэрийг тусгайлан судалсан бүтээл ховор хийгээд хэл найруулгад гүйцэтгэх үүрэг, хам бүтцэд илрэх утга, хэлбэр, мөн утга хэлбэрийн хувиргал, хэрэглээний асуудал сургалт, судалгаанд нэг мөр болж шийдэгдээгүй байна. Иймд монгол хэлэнд “дайвар үг” гэх нэр томъёогоор хэрэглэгдэж байсан […]